Advocaat bij problemen rond arbeidsrecht Tilburg
De arbeidsvoorwaarden die gelden voor werknemers worden bij het aangaan van een dienstverband vastgelegd in een overeenkomst met de werkgever. Het kan voorkomen dat daarin clausules en bepalingen zijn opgenomen, waarvan u de exacte consequenties niet kunt overzien of waar u zich niet in kunt vinden. In sommige gevallen resulteert dit in een geschil met uw toekomstige werkgever. Om duidelijkheid te krijgen over uw rechtspositie kunt u dan een advocaat arbeidsrecht in Tilburg raadplegen. Ook als u al enige tijd werkzaam bent of wanneer het dienstverband wordt beëindigd, kan advies van een deskundige nodig zijn.

Arbeidsrecht Tilburg, professionele hulp bij arbeidsconflicten
Contract gerelateerde problemen op de werkvloer kunnen uitgroeien tot grote conflicten. Een advocaat die gespecialiseerd is in arbeidsrecht speelt een belangrijke rol bij het oplossen hiervan. Hij of zij heeft onder meer de taak om als bemiddelaar op te treden tussen de werknemer en de werkgever. Voor een ervaren adviseur arbeidsrecht in Tilburg kunt u zich wenden tot Molkenboer & Van der Kolk Advocaten. Wanneer u besluit om u te laten vertegenwoordigen door een advocaat zal deze er alles aan gelegen zijn om op basis van uw rechten en plichten een oplossing te vinden.

Voor werknemer én werkgever
Molkenboer & Van der Kolk Advocaten probeert bij het bemiddelen in een arbeidsconflict altijd het maximale resultaat te behalen. In eerste instantie zal worden gestreefd naar een minnelijke oplossing. Met het op scherp zetten van de onderlinge verhoudingen is immers niemand gebaat. Slechts als er geen uitweg kan worden gevonden, zal door de advocaat voor arbeidsrecht in Tilburg een gerechtelijke procedure in gang worden gezet. In de praktijk blijkt echter vaak dat de rechter er niet aan te pas hoeft te komen. Overigens behartigen wij niet alleen de belangen van werknemers, maar kunnen ook werkgevers van onze diensten gebruikmaken.

Expertisegebieden rond arbeidsrecht Tilburg
Wij geven advies inzake het aangaan en beëindigen van arbeidscontracten, rond loonvorderingen en bij andere problemen. Een groot deel van de arbeidsgerelateerde conflicten doet zich voor tijdens het ontslag. U bent als werknemer wellicht van mening dat uw ontslag onrechtmatig is, terwijl het voor een werkgever noodzakelijk is om te weten hoe het zit met de ontslagprocedure, de uitbetaling van vakantiegeld en de afwikkeling van vakantie-uren. Ook tijdens een lopend dienstverband kan hulp rond arbeidsrecht in Tilburg natuurlijk gewenst zijn. In dergelijke gevallen kunt u eveneens contact opnemen met Molkenboer & Van der Kolk Advocaten.